تعرفه عوارض مصوب ملاک عمل سال 1399

تعرفه عوارض شهرداری بلداجی ملاک عمل در سال 1399 که به تصویب وزارت محترم کشور رسیده است منتشر می گردد

آگهی مناقصه عمومی شهرداری بلداجی

شهرداری بلداجی به استناد بند 2 صورتجلسه ....