به اطلاع شهروندان محترم شهر بلداجی می رساند طرح طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر بلداجی آغاز شد.

به اطلاع شهروندان محترم شهر بلداجی می رساند طرح طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر بلداجی آغاز شد. 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه