آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری بلداجی به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 261 شورای اسلامی شهر بلداجی انجام امور خدمات شهری را به شرکت های واجد شرایط دارای گواهی نامه تعیین صلاحیت از اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی به صورت حجمی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار به مدت 10 روز به شهرداری بلداجی مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری بلداجی

شهرداری بلداجی به استناد بند 2 صورتجلسه ....

آگهی مزایده عمومی

به استناد بند 2 صورت جلسه شماره 268 مورخ 09/02/1399 شورای اسلامی شهر بلداجی در نظر دارد کشتارگاه دام خود واقع در جاده بلداجی - شهرکرد را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1399 جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری بلداجی مراجعه نمایند. رسول خوش کام - شهردار