بدین وسیله تعرفه عوارض شهرداری بلداجی ملاک عمل در سال 1397 که به تصویب وزارت محترم کشور رسیده است منتشر میگردد

بدین وسیله تعرفه عوارض شهرداری بلداجی ملاک عمل در سال 1396 که به تصویب وزارت محترم کشور رسیده است منتشر میگردد

برای دانلود فایل کلیک کنید

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه