تعرفه عوارض شهرداری بلداجی ملاک عمل در سال 1399 که به تصویب وزارت محترم کشور رسیده است منتشر می گردد

تعرفه عوارض شهرداری بلداجی ملاک عمل در سال 1399 که به تصویب وزارت محترم کشور رسیده است جهت اطلاع عموم  منتشر می گردد

برای دانلود فایل مربوطه به قسمت پیوست ها مراجعه فرمایید.

پیوستها :

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه