به استناد بند 2 صورت جلسه شماره 268 مورخ 09/02/1399 شورای اسلامی شهر بلداجی در نظر دارد کشتارگاه دام خود واقع در جاده بلداجی - شهرکرد را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1399 جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری بلداجی مراجعه نمایند. رسول خوش کام - شهردار
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه