شهرداری بلداجی به استناد بند 2 صورتجلسه ....

شهرداری بلداجی به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 261 مورخ 99/01/23 شورای اسلامی شهر بلداجی انجام امور خدمات شهری ( رفت و روب ، حمل زباله و ...) را به شرکت های واجد شرایط  دارای گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت حجمی واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز به شهرداری بلداجی مراجعه نمایند.


رسول خوشکام - شهردار بلداجی
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه