بدین وسیله تعرفه عوارض شهرداری بلداجی ملاک عمل در سال 1400 منتشر میگردد.

بدین وسیله تعرفه عوارض شهرداری بلداجی ملاک عمل در سال 1400 منتشر میگردد.

 

برای دانلود کلیک کنید

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه