در سال 1335-1345 اين منطقه به عنوان روستا و در سال 1355 به عنوان نقطه شهري توسط مركز آمار ايران، آمارگيري شده است. جمعيت شهر بلداجي افزون بر 11000 نفر و داراي 3500 خانوار و سابقه سكونت به 3000 سال پيش بر ميگردد و شهرداري بلداجي در سال 1362 تأسيس و درجة شهرداري 5 مي باشد. در اين 28 سال با تلاش جدي شهرداري، چهره شهر از بافت قديمي خارج و به بافت شهري تغيير يافت و نزديك به 3 دهه از عمر شهرداري بلداجي

در سال 1335-1345 اين منطقه به عنوان روستا و در سال 1355 به عنوان نقطه شهري توسط مركز آمار ايران، آمارگيري شده است.

جمعيت شهر بلداجي افزون بر 11000 نفر و داراي 3500 خانوار و سابقه سكونت به 3000 سال پيش بر ميگردد و شهرداري بلداجي در سال 1362 تأسيس و درجة شهرداري 5 مي باشد. در اين 28 سال با تلاش جدي شهرداري، چهره شهر از بافت قديمي خارج و به بافت شهري تغيير يافت و نزديك به 3 دهه از عمر شهرداري بلداجي مي گذرد و در اين مدت تلاش بر اين بوده است كه چارچوب اصلي شهر مشخص و زير ساختها و فضاهاي عمومي متناسب با حمايت و مشاركت مردم ايجاد گردد.

براي اثبات اين مدعا همين كافي است كه با بيش از چند دهه تلاش و پيگيري خستگي ناپذير تأسيس اداراتي از قبيل بخشداري – شهرداري – آموزش و پرورش – مركز خدمات جهاد كشاورزي – منابع طبيعي – مركز بهداشتي و درماني – امور مالياتي – ثبت احوال – شعبه تأمين اجتماعي – شركت مخابرات – شركت گاز – اداره برق – اداره آب و فاضلاب – دانشگاه پيام نور – مجتمع فرهنگي و مذهبي – كميته امداد و ديگر مؤسسات و ادارات تحقق پذيرفت كه بدون شك بستر مناسبي براي تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بوده و هست.

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه