شهر بلداجي وجه تسميه هاي گوناگوني براي آن عنوان گرديده است كه برخي از آنها به هم نزديك و برخي كاملاً متفاوت هستند برخي از اين وجوه تسميه به قرار زيرند

وجه تسميه
شهر بلداجي وجه تسميه هاي گوناگوني براي آن عنوان گرديده است كه برخي از آنها به هم نزديك و برخي كاملاً متفاوت هستند برخي از اين وجوه تسميه به قرار زيرند:
1- ده حاجي ابل – ابول حاجي – بوالحاجي – بلداجي
در اين مورد عقيده بر آن است كه ريش سفيد و يا كدخداي ده كه محله ي قلعه نو فعلي مردي بوده به نام ابوالقاسم كه مردم او را ابل مي خواندند پس از آنكه وي به زيارت خانه خدا مشرف مي شود به نام ابول حاجي خوانده مي شده كه بعدها و به مرور زمان به بلداجي تغيير يافته است.
2- بنه حاجي – بن حاجي – بلداجي
اعتقاد گروهي بر اين است كه پس از تخريب صفي آباد بالا و پايين در حمله مغولها تمامي ساكنين اين روستاها كشته يا متواري مي گردند حاجي نامي پس از فروكش جنگ بار و بنه عشايري خود را در محل قلعه نو كنوني مي اندازد و پس از چند سال محل ييلاق او معروف به محل بنه حاجي مي گردد كه بعدها به بنحاجي و بلداجي تغيير مي يابد.

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه